Mít dotaz? Zavolejte odborníka

Mít dotaz? Zavolejte odborníka

Nizozemské právní předpisy týkající se zahraničních investic

 V roce 2019 Rada EU dnes přijala nový rámec pro prověřování přímých zahraničních investic do Evropské unie a dokončila legislativní proces týkající se tohoto návrhu.

Výsledkem je, že nový rámec vstoupí v platnost v dubnu 2020. Nový rámec, založený na návrhu Komise, který předložil předseda Juncker ve svém projevu o stavu Unie v roce 2017, přispěje k ochraně evropské bezpečnosti, veřejného pořádku a strategických zájmů jako týká se zahraničních investic v Unii.

V návaznosti na rozhodnutí Rady předseda Jean-Claude Juncker uvedl: „Dnešní rozhodnutí ukazuje schopnost EU jednat rychle, když jsou v sázce strategické zájmy našich občanů a naší ekonomiky. Díky novému rámci pro prověřování investic jsme nyní mnohem lépe vybaveni, abychom zajistili, že investice ze zemí mimo EU skutečně slouží našim zájmům. Zavázal jsem se pracovat pro Evropu, která chrání jak obchod, tak i další oblasti, a tím naplňujeme zásadní část našeho slibu s novou legislativou. “

Cecilia Malmström, komisařka pro obchod, uvedla, že je s rozhodnutím Rady velmi potěšena, protože EU má velký prospěch ze zahraničních investic, které hrají v ekonomice zásadní roli. Nedávno však došlo ke zvýšení investic do strategických odvětví, což vedlo ke zdravé veřejné debatě na toto téma. Tento nový rámec poskytuje mnohem lepší pozici pro dohled nad zahraničními investicemi a ochranu nizozemských zájmů. Nyní se těší na úzkou spolupráci s členskými státy na účinném provádění těchto nových právních předpisů.

V novém rámci:

Bude vytvořen mechanismus spolupráce, který umožní členským státům a Komisi vyměňovat si informace a vyvolávat obavy týkající se konkrétních investic;
Komise bude moci vydat stanoviska, pokud je investice nebo veřejná politika více než jednoho členského státu ohrožena investicí nebo pokud by investice mohla ovlivnit projekt nebo ohrozit program celoevropského významu, jako je Horizont 2020 nebo Galileo;
Bude podporována mezinárodní spolupráce při prověřování investic, mimo jiné prostřednictvím sdílení zkušeností, osvědčených postupů a informací o společných obavách;
pro členské státy, které si přejí zachovat nebo zavést screeningový mechanismus na vnitrostátní úrovni, budou stanoveny určité požadavky. Členské státy mají také poslední slovo, když vyvstává otázka, zda povolit či nepovolit konkrétní investiční operaci na jejich území;
Zohlední se potřeba pracovat v krátkých časově přijatelných časových rámcích a s přísnými požadavky na důvěrnost.

Po schválení členskými státy v Radě a kladném hlasování v Evropském parlamentu dne 14. února 2020 vstoupí nové právní předpisy EU, které stanoví rámec EU pro screening investic, v platnost v následujících týdnech, 20 dní po zveřejnění v Úředním věstníku. Časopis. Členské státy a Komise pak mají 18 měsíců na to, aby přijaly nezbytná opatření pro uplatňování tohoto nového mechanismu. Přípravy již probíhají, včetně pravidelné výměny informací a osvědčených postupů s členskými státy ve specializované skupině odborníků zřízené v roce 2017.

Pozadí

V současné době má 14 členských států zavedené vnitrostátní kontrolní mechanismy. I když se mohou lišit svým designem a rozsahem, mají stejný cíl zachování bezpečnosti a veřejného pořádku na vnitrostátní úrovni. Několik členských států reformuje své screeningové mechanismy nebo přijímá nové.

EU má jeden z nejotevřenějších investičních programů na světě, jak uznává OECD ve svém indexu omezování investic. EU je přední světovou destinací přímých zahraničních investic: na konci roku 2017 činily přímé zahraniční investice do EU investory ze třetích zemí 6 295 miliard EUR.

 

 

 

Líbí se vám tento článek?

Podělte se o to, co
Sdílet na Whatsapp
Podělte se o telegram
Podělte se o telegram
Sdílet na skype
Sdílet přes Skype
Sdílet na e-mailu
Sdílejte e-mailem

Potřebujete více informací o společnosti Dutch BV?