Mít dotaz? Zavolejte odborníka
VYŽÁDEJTE SI BEZPLATNOU KONZULTACI

Směrnice proti daňovým únikům v Holandsku

Aktualizováno 19. února 2024

Členství Holandska v Organizaci pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) je předpokladem pro jeho aktivní zapojení do projektu OECD na boj proti přesunu zisku a erozi bází (BEPS). Bylo dosaženo dohody ohledně BEPS v OECD a všichni jeho členové se zabývají jeho prováděním. Proto Holandsko podle toho přijme právní předpisy. 

V důsledku podpory projektu země změnila režim inovačních boxů ve své daňové legislativě platné od 1st ledna, 2017. Holandsko přijalo tzv. Mnohostranný nástroj, bez ohledu na výhrady ke konkrétním bodům.

Převod cenové dokumentace a hlášení CbC, kmenových a lokálních souborů

Příkladem právních předpisů týkajících se BEPS je prováděcí balíček OECD pro podávání zpráv podle jednotlivých zemí (CbC). Požadavky na podávání zpráv jsou primárně určeny k použití pro účely posouzení rizik daňovými orgány zúčastněných zemí.

Podle zprávy OECD budou nadnárodní podniky (MNE) s obraty ≥ 750 milionů EUR povinny předkládat zprávy CbC ve státech, kde jsou rezidenty jejich mateřských společností. Poté si místní daňové úřady vymění získané informace s úřady v ostatních zúčastněných zemích účastnících se dohody o vzájemné výměně těchto zpráv.

Konečná zpráva OECD dále vyžaduje, aby každá společnost v rámci nadnárodního podniku vedla místní a hlavní spis ve svém správním oddělení. Kmenové soubory obsahují informace o cenách převodů v celém podniku a místní soubory představují transakce místní společnosti v rámci podniku. Všechny vykazované informace musí být přísně důvěrné a nebudou veřejně přístupné.

Nizozemsko přijalo právní předpisy, kterými se provádí balíček hlášení CbC a odpovídá metodám a systému předepsanému v tomto dokumentu. Kromě toho jsou nizozemské podniky s celkovým obratem ≤ 50 milionů EUR také povinny vést hlavní a místní soubory.

Jak je uvedeno výše, pouze mateřské společnosti nadnárodních podniků jsou povinny předkládat zprávy CbC. Každý nizozemský subjekt zahrnutý do nadnárodního podniku, jehož obrat se rovná nebo překračuje 750 milionů EUR, je povinen zaslat oznámení daňové správě s uvedením, zda náhradní nebo konečný mateřský subjekt předloží zprávu CbC. Alternativně musí uvést, který subjekt předloží zprávu a kde sídlí za účelem placení daní. Lhůta pro odeslání tohoto oznámení je na konci fiskálního roku.

Nizozemské společnosti, které mají povinnost předkládat zprávy CbC, je musí dále předkládat nejpozději dvanáct měsíců po skončení fiskálního roku. Hlavní a místní spisy by měly být zpřístupněny ve správních odděleních společností ve lhůtě pro podání daňového přiznání.

Směrnice proti daňovým únikům

V červenci 2016 přijala Evropská unie směrnici 2016 / 1164, kterou se stanoví pravidla proti praktikám vyhýbání se daňovým povinnostem, která mají přímý dopad na fungování vnitřního trhu. Zahrnuje několik opatření proti daňovým únikům. Jedná se o zdanění při odchodu, odpočitatelnost úroků, boj proti zneužívání a kontrolované zahraniční společnosti.

Směrnice rovněž stanoví pravidla pro řešení neshod mezi členskými státy EU vyplývající z používání hybridních entit nebo nástrojů. Jeho ustanovení musí být provedena do všech členských států od prosince 31, 2018 a uplatňována od ledna 1, 2019. Výjimka se týká pravidla pro zdanění při odchodu, které bude provedeno od prosince 31, 2019 a použito od ledna 1, 2020. Jako členský stát EU je od Holandska rovněž požadováno provedení směrnice.

Kromě ustanovení směrnice Rady (EU) 2016 / 1164 navrhla Evropská komise ve svém plánu evropské daňové reformy pravidla pro nesoulad mezi členskými státy a třetími zeměmi. Směrnice Rady (EU) 2017 / 952, kterou se mění směrnice (EU) 2016 / 1164, pokud jde o hybridní nesoulady se třetími zeměmi, byla přijata dne 29 května, 2017. Stále není jasné, jak bude Holandsko tyto dvě směrnice provádět.

Projekt společného konsolidovaného základu daně z příjmů právnických osob (CCCTB)

Návrh daňové reformy Komise zahrnuje povinný CCCTB pro členské státy, od 2021. Tento projekt je velmi podobný návrhu společnosti 2011 na zavedení CCCTB. Jeho cílem je dosáhnout harmonizace zdanění právnických osob v EU a poskytnout vzorec pro rozdělení příjmů právnických osob mezi členské státy. Projekt CCCTB má dvoustupňový přístup. Prvním navrhovaným krokem je zavedení společného základu daně z příjmu právnických osob od 2019. Cílem je sladit výpočet CTB mezi členskými státy.

Zbývá zjistit, zda členské státy schválí návrhy základu daně z příjmu právnických osob a kdy a jak budou provedeny na úrovni EU, což povede k novým nizozemským právním předpisům. V každém případě je CTB vážným tématem diskuse o zdanění v EU.

Státní podpora

ES nedávno zahájilo vyšetřování, zda konkrétní daňové dohody mezi podniky a vnitrostátními orgány porušují ustanovení EU o státní podpoře. ES již dospělo k závěru, že některé z zvažovaných rozhodnutí o daních představují nelegitimní státní podporu. Takového závěru bylo rovněž dosaženo ohledně daňového rozhodnutí v Holandsku. Státní vláda podala proti tomuto rozhodnutí odvolání k ESD.

Předpokládá se, že ES se bude zabývat i dalšími daňovými dohodami. Komise nicméně výslovně poukázala na to, že u daňových rozhodnutí v Holandsku se neočekávají žádné systematické nesrovnalosti. Vláda země zastává názor, že obecná praxe daňového rozhodnutí vylučuje státní podporu, pokud jsou rozhodnutí v souladu s vnitrostátními daňovými zákony. Cílem daňových rozhodnutí je poskytnout daňovým poplatníkům pokročilou jistotu.

Potřebujete další informace nebo právní pomoc? Prosím kontaktujte nás.

Potřebujete více informací o společnosti Dutch BV?

KONTAKTUJTE EXPERT
Věnováno podpoře podnikatelů při zahájení a rozvoji podnikání v Nizozemsku.

Člen

menukrokev dolůkřížový kruh