Část 1. OBECNÉ PODMÍNKY (KLIENT) 

Umění. 1. Použitelnost

Tento KLIENT prodeje je použitelný a nedílnou součástí všech smluv o nákupu uzavřených společností ICS Advisory and Finance (dále jen „poskytovatel služeb“), jakož i všech nabídek, nabídek, služeb a dodávek poskytovaných poskytovatelem služeb.

KLIENT zákazníka nebo jiných stran není nikdy použitelný, pokud není písemně dohodnuto jinak.

Souhlasem s tímto KLIENTEM Zákazník ztrácí právo požadovat použitelnost jiného KLIENTA.

KLIENT zákazníka (nebo jiných stran) je výslovně vyloučen jako nepoužitelný. Pokud dojde kdykoli k neplatnosti článku nebo více článků tohoto KLIENTA, zůstanou ostatní články obsažené v tomto dokumentu pro strany účinné.

Změny tohoto KLIENTA lze dohodnout pouze písemně s podpisy oprávněných zástupců stran. Schválené varianty konkrétních kupních smluv se navíc nevztahují na žádné jiné takové smlouvy, pokud nejsou výslovně písemně potvrzeny.

Umění. 2. Definice

Poradenství / poradenství / konzultace: Informace, které poskytovatel služeb sdílí se zákazníkem, nelze považovat za právně závazné stanovisko, úřední radu atd., Pokud zákazník výslovně nepožádal o vypracování „daňového stanoviska“ nebo „právního stanoviska“ a neobdržel dokumenty s takovými tituly podepsal jeden z vedoucích partnerů poskytovatele služeb.

Umění. 3. Smlouvy

Pokud je rozhodnutí o zrušení založeno na důvodech uvedených v čl. 15 (nezákonné akce) nebo podezření na takové akce, které vedou k nedostatečné dokumentaci k dodržování předpisů, a zákazník odmítá poskytnout podrobnosti o své totožnosti nebo totožnosti dalších osob účastnících se struktury, aby se snížilo odhadované riziko, pak zákazník nebudou vráceny žádné zálohy, které již byly provedeny.

Poskytovatel služeb také informuje zákazníka e-mailem. Korespondence bude rovněž předmětem těchto KLIENTŮ.

Umění. 4. Poskytnuté informace

Informace poskytované zákazníkovi budou záviset na konkrétních okolnostech souvisejících se zákazníkem a konkrétních situacích, které poskytovatel služeb nemůže předem předvídat ani posoudit.

Umění. 5. Služby třetích stran

Umění. 6. Otevření bankovního účtu

Umění. 7. Imigrace

Umění. 9. Tajemník / místní zástupce

Umění. 10. Účetnictví

Umění. 11. Založení společnosti

Umění. 12. Nabídky

Umění. 13. Dodání služby, odpovědnost

Umění. 14. Povinnosti zákazníka

Čl. Okamžité ukončení smlouvy

Umění. 16. Další výdaje a náklady

Umění. 17. Pravidelné nebo dodatečné due diligence

- ukončení platnosti starých dokumentů;

- právní důvody požadovat další podrobnosti;

- provedení rutinní kontroly stanovené vnitrostátními předpisy o boji proti praní peněz;

- obdržení nových informací nebo žádosti o náležitou péči od úředního orgánu, notáře nebo jiné příslušné organizace;

Umění. 18. Platební podmínky

Umění. 19. Storno náklady

Umění. 20. Účetní / administrativní náklady

V případě, že se zákazník rozhodne přesunout své účetnictví k jinému poskytovateli, účetní poskytovatele služeb dokončí převod za poplatek 750 EUR.

Umění. 21. Komunikace

Odesílání elektronických zpráv poskytovateli služeb je na riziko zákazníka. Poskytovatel služeb nenese odpovědnost ani odpovědnost za neúplný nebo nesprávný příjezd nebo nepřijetí zprávy odeslané elektronicky.

Umění. 22. Důvěrnost

Umění. 23. Příslušné soudy a příslušné zákony

Všechny spory budou bez výjimky řešeny příslušnými nizozemskými soudy, pokud se strany písemně nedohodly na odlišných ujednáních.

 

Část 2 - Podmínky účetní služby

          
Smlouva o daňových účetních službách (NL)

VZHLEDEM K TOMU, že si klient přeje získat určité účetní služby od ICS ADVISORY a souhlasí s tím, že bude ICS ADVISORY angažovat jako nezávislý k provádění těchto služeb a ICS ADVISORY tímto souhlasí s poskytováním těchto služeb klientovi.

TEĎ PROTO, s ohledem na vzájemné smlouvy a dohody obsažené v tomto dokumentu, se smluvní strany dohodly na následujících podmínkách:

 1. Smlouva

Tato smlouva nabývá účinnosti dnem POČÁTEČNÍ DATUM. Bude platit po dobu jednoho „účetního roku“. Smlouva bude automaticky prodloužena, pokud Klient písemně neukončí Smlouvu tři měsíce před koncem každého následujícího knižního roku.

 1. Určený zástupce klienta

Zajistit efektivní komunikaci a efektivní proces návrhu mezi Klientem a

ICS ADVISORY, Klient souhlasí s tím, že určí jediného zástupce pro přímou spolupráci s ICS ADVISORY.

Určený zástupce zástupce klienta:

 

Název: ______________________________________

 

Telefon: ______________________________________

 

E-mailem: _______________________________________

 1. Účetní služby

Za podmínek stanovených v této smlouvě se ICS ADVISORY zavazuje poskytnout klientovi následující služby:

Kromě toho může ICS ADVISORY provádět pro Klienta další účetní služby, pokud o to Klient požádá a ICS ADVISORY s tím souhlasí. Služby, které nejsou konkrétně popsány v tomto potvrzovacím listu, však nejsou zahrnuty v poplatku za vedení účetnictví a budou klientovi účtovány zvlášť.

Klient poskytne ICS ADVISORY zmocněnce, který bude jednat jménem Společnosti klienta konkrétně pro jednání s daňovými úřady. Kromě toho klient schválí pokyn daňovým úřadům předat veškerou daňovou korespondenci přímo na účetní oddělení ICS ADVISORY (v Bredě). Za tímto účelem jsme do tohoto potvrzovacího listu přidali přílohu A (Proxy).

 1. Využívání služeb třetích stran

ICS ADVISORY je oprávněna využívat služby třetích stran při poskytování Služeb Klientovi.

 1. Poplatek za vedení účetnictví

S ohledem na služby poskytované ICS ADVISORY se Klient zavazuje kompenzovat ICS ADVISORY za poskytované služby následujícím způsobem:

Služby Částka bez DPH 21% DPH
Účetní poplatek za 0-100 faktur 395 EUR za čtvrtletí (3 měsíce)
Extra poplatek za více než 100 faktur 75 EUR za čtvrtletí (3 měsíce) - za dalších 100 mutací
Daňové konzultace / zprávy od junior konzultanta 90 EUR za hodinu
Daňové konzultace / hlášení senior partnerem 155 € za hodinu
Vrácení VIES použitelné s posunutou DPH 35 EUR za vrácení
Námitka ve fiskálních věcech € 90
V případě daňové kontroly nebo vyšetřování / návštěvy Držák 675 EUR
Zahajte schůzku s kýmkoli, kdo přijde na schůzku s ICS ADVISORY jménem klienta nebo přijde získat informace o klientovi 90 € za hodinu
 1. Náklady a výdaje

Kromě výše uvedených poplatků uhradí klient společnosti ICS ADVISORY veškeré vedlejší náklady a výdaje, které ICS ADVISORY utrpí při provádění služeb stanovených v tomto kontaktu pro klienta, mimo jiné včetně změn, které je třeba provést podané po datu podání, vyřizování petic a námitek ve fiskálních záležitostech a podobných výdajích. Náklady a výdaje budou klientovi fakturovány na hodinovém základním poplatku 90 EUR bez DPH. KÁĎ.

Pokud je vaší společnosti udělen vysoce rizikový status (na základě vašich obchodních aktivit nebo pozadí), může ICS ADVISORY účtovat klientovi zálohu až do výše 995 EUR.

Náklady nebo odhad nákladů s vámi předem vždy potvrdíme.

 1. Platby

Všechny (čtvrtletní) platby je nutné uhradit předem. Pokud není platba přijata včas, má ICS ADVISORY právo zastavit své služby a čtvrtletní přiznání k DPH se může zpozdit, což může vést k možným pokutám (a dalším poplatkům).
ICS ADVISORY předloží svou první fakturu za rezervační služby, jakmile obdržíme zadání od klienta, a zahájí své služby po přijetí platby.

 1. Povolený debet

Klient souhlasí s podpisem mandátního formuláře, který dává ICS ADVISORY povolení zasílat opakované pokyny k inkasu mezi podniky do banky k odepsání z vašeho (nizozemského) firemního bankovního účtu.

 1. Odpovědnost klienta

Zákazník nese výhradní odpovědnost za poskytnutí veškerých informací, faktur, údajů a dokumentů ICS ADVISORY potřebných k poskytování Služeb sjednaných na základě této Smlouvy. Klient poskytne ICS ADVISORY všechny potřebné dokumenty a faktury na konci každého měsíce. Nejpozději je třeba dodržet následující termíny:

Klient bere na vědomí a souhlasí s tím, že za přesnost finančních informací poskytovaných ICS ADVISORY nese výhradní odpovědnost Klient. ICS ADVISORY nenese odpovědnost za vypracování nepřesných finančních výkazů, záznamů a fakturace ani za jakékoli jiné finanční zprávy, pokud jsou finanční údaje poskytovány na základě nepřesných informací poskytnutých klientem.

ICS ADVISORY může vyžadovat souhlas Klienta před podáním daňového přiznání nebo výroční zprávy. Je odpovědností klienta reagovat rychle a vyhnout se jakémukoli pozdnímu podání pokuty.

 1. Zrychlený postup a náklady na správu

Pokud klient předloží požadované dokumenty po termínu uvedeném v odstavci 7, ICS ADVISORY bude klientovi účtovat správní poplatek ve výši 67 EUR za každé zpoždění. Podobné poplatky se vyskytnou v případě naléhavých požadavků, které je třeba v omezeném časovém rámci zvážit. Alternativní poplatky může ICS ADVISORY uvést v závislosti na situaci.
Pokud klient předloží požadované doklady jeden měsíc po uplynutí lhůty, může ICS ADVISORY účtovat klientovi náklady na správu ve výši 67 EUR a klient musí zvážit pozdní podání pokuty účtované daňovými orgány. Proti „odhadovanému“ posouzení (ze strany daňových úřadů) mohou být vzneseny další poplatky.

 1. Vzájemná prohlášení

(B) Prohlášení ICS ADVISORY: ICS ADVISORY prohlašuje a zaručuje, že:

 1. Poplatek za převod

Pokud si Klient přeje převést účetní služby na jiného Účetního, musí o tom informovat ICS ADVISORY tři měsíce před koncem prvního účetního roku. Ukončení musí být písemné. ICS ADVISORY bude účtovat částku 395 EUR za převod všech dokumentů a digitálních souborů klienta k jeho novému účetnímu a za spolupráci v této věci. Toto je volitelná služba.

 1. Omezení odpovědnosti

ICS odpovídá za nedokončení nebo zpoždění úkolu, pouze pokud se prokáže, že nedokončení nebo zpoždění bylo způsobeno úmyslným zanedbáním nebo úmyslným selháním ICS ADVISORY. Rozsah odpovědnosti ICS ADVISORY nepřesáhne částku smluvní ceny a za žádných okolností nebude ICS ADVISORY odpovědná za jakoukoli následnou ztrátu nebo ztrátu zisku vyplývající z výše uvedeného.

 1. Prozatímní ukončení

ICS ADVISORY má právo tuto smlouvu okamžitě ukončit v okamžiku, kdy se objeví známky praní peněz, podvodů, financování terorismu nebo obecně protiprávnosti. Klient bude odpovědný za veškeré škody způsobené ICS ADVISORY. Plná cena služeb nebude Klientovi vrácena, pokud se ICS ADVISORY rozhodne ukončit Smlouvu z výše uvedených důvodů.

V případě jakéhokoli porušení stanovených podmínek nebo v případě jakýchkoli dezinformací mohou daňové orgány rozhodnout o zrušení čísla DPH a ICS ADVISORY může rozhodnout o ukončení svých účetních služeb a rezignaci jako daňový zástupce.

 1. Jurisdikce a spory

Tato smlouva se řídí právními předpisy Nizozemska. Všechny spory budou řešeny nizozemskými soudy. Smluvní strany souhlasí s výlučnou jurisdikcí těchto soudů, souhlasí s přijetím doručování písemností a vzdávají se jakékoli jinak dostupné jurisdikční nebo místní obrany.

 1. Integrace

Níže podepsaný, prohlašuje, že si klient přeje využívat výše uvedené služby, s výhradou ustanovení Všeobecných podmínek, ke kterým je přiložen výpis v tištěné podobě. Níže podepsaný tímto výslovně prohlašuje, že souhlasí s jakými podmínkami.

Tyto podmínky vypracovala společnost Lwzjuristen

ICS Advisory sídlí v:
Beursplein 37
3011AA Rotterdam
Nizozemí

ICS má obchodní komoru reg. č. 71469710 a DIČ. 858727754

Najdete také naše:
- cookie politika
- Zásady ochrany osobních údajů
- Obchodní podmínky
- Prohlášení