Podmínky služby Stránky interních firem

Poslední aktualizace: 14. ledna 2020

Před použitím webu https://intercompanysolutions.com, který provozuje Clientbooks jménem ICS Accounting & Advisory BV, si prosím pozorně přečtěte tyto smluvní podmínky.

Intercompany Solutions využívá protokol HTTPS nebo SSL k ochraně uživatelských dat odesílaných prostřednictvím webových stránek. Nicméně, nezodpovíme za ztrátu informací v případě porušení bezpečnosti.

Podmínky používání webu

Úvod

Tyto smluvní podmínky upravují vaše používání této webové stránky; při použití této webové stránky souhlasíte s těmito podmínkami v plném rozsahu. Pokud nesouhlasíte s těmito smluvními podmínkami nebo jakoukoli částí těchto smluvních podmínek, nesmíte používat tento web.

Musíte být alespoň 18 věk používat tuto webovou stránku. Používáním těchto stránek zaručujete a prohlašujete, že máte alespoň věk 18.

Tento web používá cookies. Používáním této webové stránky a souhlasem s těmito smluvními podmínkami souhlasíte s naší společností ICS Marketing BV s použitím cookies v souladu s podmínkami společnosti ICS Marketing BV zřeknutí se, Zásady ochrany osobních údajů a sušenky politika.

Licence k používání webové stránky

Není-li uvedeno jinak, společnost ICS Marketing BV a / nebo její poskytovatelé licencí vlastní práva k duševnímu vlastnictví na webových stránkách a na materiálech na internetových stránkách. S výhradou níže uvedené licence jsou všechna tato práva duševního vlastnictví vyhrazena.

Můžete si prohlížet, stahovat pouze pro účely ukládání do mezipaměti a vytisknout stránky z vašeho webu pro vaše osobní použití, s výhradou omezení uvedených níže a jinde v těchto podmínkách.

Nesmíte:

 • publikovat materiál z těchto webových stránek;
 • prodávat, pronajímat nebo poskytovat dílčí licence materiálu z internetových stránek;
 • ukázat jakéhokoliv materiálu z internetových stránek na veřejnosti;
 • reprodukovat, duplikovat, kopírovat nebo jinak využívat materiál na této webové stránce pro komerční účely;
 • upravovat nebo jinak upravovat jakýkoliv materiál na internetových stránkách; nebo
 • přerozdělovat materiál z těchto stránek bez odkazu na zdroj

Tam, kde je obsah konkrétně k dispozici pro redistribuci, může být redistribuován pouze s úplnými odkazy na řešení mezi společnostmi

Přípustné využití

Nesmíte používat tyto webové stránky žádným způsobem, který způsobuje nebo může způsobit poškození webových stránek nebo poškození dostupnosti nebo přístupnosti webových stránek; nebo jakýmkoli způsobem nezákonným, nezákonným, podvodným nebo škodlivým, nebo v souvislosti s jakýmkoli nezákonným, nezákonným, podvodným nebo škodlivým účelem nebo činností.

Nesmíte používat tuto webovou stránku kopírovat, ukládat, host, přenášet, posílat, použití, publikování nebo šíření jakéhokoli materiálu, který se skládá z (nebo je spojen s) žádný spyware, počítačový virus, trojského koně, červy, klávesových úhozů, rootkit nebo jiných škodlivý počítačový software.

Nesmíte provádět žádná systematická ani automatizovaná činnost shromažďování údajů (včetně, nikoli však výhradně, škrábání, dolování dat, získávání dat a sběr dat) na nebo ve vztahu k této webové stránce bez výslovného písemného souhlasu společnosti Intercompany Solutions.

Nesmíte používat tyto webové stránky k přenosu nebo odesílání nevyžádané komerční komunikace.

Tuto webovou stránku nesmíte používat pro účely marketingu bez výslovného písemného souhlasu společnosti Intercompany.

Omezený přístup

Přístup do určitých oblastí tohoto webu je omezen. Společnost ICS Marketing BV si vyhrazuje právo omezit přístup na stránky této webové stránky nebo dokonce na tuto internetovou stránku na základě uvážení společnosti Intercompany Solutions.

Pokud vám společnost ICS Marketing BV poskytne uživatelské jméno a heslo, které vám umožní přístup k zakázaným oblastem tohoto webu nebo jiného obsahu nebo služeb, musíte zajistit, aby uživatelské jméno a heslo zůstalo důvěrné.

Společnost ICS Marketing BV může zakázat vaše uživatelské jméno a heslo ve výhradním uvážení společnosti Intercompany Solutions bez upozornění nebo vysvětlení.

Obsah uživatele

V těchto podmínkách, "váš uživatelský obsah" se rozumí materiál (včetně a bez omezení textu, obrázků, audio materiálu, obrazového materiálu a audiovizuální materiál), který předloží tomto webu, za jakýmkoli účelem.

Udělujete společnosti ICS Marketing BV celosvětovou, neodvolatelnou, nevýhradní a bezplatnou licenci na používání, reprodukci, úpravu, publikování, překlad a distribuci uživatelského obsahu v jakémkoli existujícím nebo budoucím médiu. Také udělujete společnosti ICS Marketing BV právo na sublicenci těchto práv a právo podat žalobu za porušení těchto práv.

Obsah vašeho uživatele nesmí být nezákonný ani protiprávní, nesmí poškozovat zákonná práva třetích stran a nesmí být způsobilý podat žalobu proti vám nebo společnosti ICS Marketing BV nebo třetí straně (v každém případě podle platných zákonů) .

Nesmíte odeslat žádný uživatelský obsah na webovou stránku, která je nebo byla někdy předmětem jakéhokoli ohroženého nebo skutečného soudního řízení nebo jiných podobných stížností.

Společnost ICS Marketing BV si vyhrazuje právo upravovat nebo odebírat veškeré materiály odeslané na těchto webových stránkách, nebo ukládat na serverech společnosti Intercompany Solutions nebo hostovat nebo publikovat na této webové stránce.

Bez ohledu na práva společností v rámci těchto smluvních podmínek ve vztahu k uživatelskému obsahu se společnost ICS Marketing BV zavazuje, že nebude monitorovat podávání takového obsahu nebo zveřejnění tohoto obsahu na této webové stránce.

Žádné záruky

Tyto webové stránky jsou poskytovány "tak, jak je" bez jakýchkoli prohlášení nebo záruk, výslovných nebo předpokládaných. Společnost ICS Marketing BV neposkytuje žádné prohlášení ani záruky ve vztahu k této webové stránce ani k informacím a materiálům uvedeným na této webové stránce.

Aniž je dotčena obecnost předchozího odstavce, společnost ICS Marketing BV nezaručuje, že:

 • Tato webová stránka bude stále k dispozici, nebo jsou k dispozici na všech; nebo
 • Informace na těchto stránkách jsou úplné, pravdivé, přesné a nezavádějící.

Nic na této webové stránce nepředstavuje ani nemá představovat radu jakéhokoliv druhu.

Omezení odpovědnosti

Společnost ICS Marketing BV nenese odpovědnost vůči vám (ať už je to podle práva kontaktu, zákonu o občanskoprávních delikatech nebo jinak) ve vztahu k obsahu, užívání nebo jinak v souvislosti s touto stránkou:

 • do té míry, že webová stránka je k dispozici zdarma-na-poplatek, za jakékoliv přímé ztráty;
 • pro jakékoliv nepřímé, zvláštní nebo následné ztráty; nebo
 • za případné obchodní ztráty, ztráty příjmů, výnosů, zisku nebo předpokládaných úspor, ztrátu smluv nebo obchodních vztahů, ztráta dobrého jména nebo goodwill nebo ztráty nebo poškození informací nebo dat.

Tato omezení odpovědnosti platí i v případě, že společnost ICS Marketing BV byla výslovně informována o možné ztrátě.

výjimky

Nic na tomto zřeknutí se nevztahuje ani neomezuje žádnou záruku vyplývající ze zákona, že by bylo nezákonné vyloučit nebo omezit, a nic na tomto odmítnutí odpovědnosti nevyloučí nebo neobmezuje odpovědnost mezi společnostmi ohledně žádného:

 • úmrtí nebo zranění způsobeného nedbalostí mezi firmami;
 • podvodu nebo podvodného omylu ze strany společnosti ICS Marketing BV; nebo
 • které by bylo nezákonné nebo nezákonné pro společnost ICS Marketing BV, aby vyloučila nebo omezila nebo omezila nebo omezila svou odpovědnost.

Přiměřenost

Používáním této stránky souhlasíte s tím, že tato vyloučení a omezení odpovědnosti stanovené v této webové stránky upozornění jsou přiměřené.

Pokud si nemyslíte, že jsou přiměřené, nesmíte používat tyto webové stránky.

Ostatní strany

Souhlasíte s tím, že společnost ICS Marketing BV jako subjekt s ručením omezeným má zájem omezit osobní odpovědnost svých pracovníků a zaměstnanců. Souhlasíte s tím, že nebudete osobně žádat žádnou odpovědnost vůči důstojníkům nebo zaměstnancům společnosti Intercompany Solutions, pokud jde o jakékoli ztráty, které jste utrpěli v souvislosti s webovou stránkou.

Bez ohledu na výše uvedený odstavec souhlasíte s tím, že omezení záruk a odpovědností stanovená v této zprávě o ochraně webových stránek chrání důstojníky, zaměstnance, agenty, dceřiné společnosti, nástupce, zástupce a subdodavatele, jakož i ICS Marketing BV.

Nevynutitelná ustanovení

Je-li některé ustanovení této webové stránky upozornění je, nebo je zjištěno, že, nevymahatelná na základě platných právních předpisů, bude tato nemá vliv na vymahatelnost ostatních ustanovení této webové stránky upozornění.

odškodnění

Tímto odškodníte společnost ICS Marketing BV a zavazujete se, že společnost ICS Marketing BV bude odškodněna za případné ztráty, škody, náklady, závazky a výdaje (mimo jiné i právní výdaje a veškeré částky zaplacené společností ICS Marketing BV třetí straně při vypořádání nároku nebo sporu na základě pokynů právních poradců společnosti Intercompany Solutions) vzniklých nebo utrpěných společností ICS Marketing BV vyplývajících z jakéhokoli porušení jakýchkoli ustanovení těchto podmínek nebo vyplývajících z jakéhokoli nároku, že jste porušili jakékoliv ustanovení těchto podmínek .

Porušení těchto podmínek

Aniž by byla dotčena jiná práva společností v rámci těchto podmínek, pokud ICS Marketing BV porušuje tyto smluvní podmínky, může ICS Marketing BV podniknout kroky, které ICS Marketing BV považuje za vhodné k řešení porušení, včetně pozastavení vašeho přístupu k webové stránky, které vám brání v přístupu na webové stránky a zabraňují přístup k webovým stránkám prostřednictvím vaší IP adresy, obraťte se na svého poskytovatele internetových služeb, aby požádali o blokování vašeho přístupu na internetovou stránku a / nebo o soudní řízení proti vám.

Změna

Společnost ICS Marketing BV může čas od času revidovat tyto podmínky. Upravené podmínky se vztahují na používání této webové stránky od data zveřejnění revidovaných smluvních podmínek na této webové stránce. Pravidelně kontrolujte tuto stránku, abyste se seznámili s aktuální verzí.

Přiřazení

Společnost ICS Marketing BV může na základě těchto smluvních podmínek převést, subkontrahovat nebo jinak se zabývat právy a / nebo závazky Intercompany Solutions bez vašeho upozornění nebo získání vašeho souhlasu.

Nejste oprávněni převádět, sub-smlouvy nebo jinak vypořádat se svými právy a / nebo povinnosti vyplývající z těchto obchodních podmínek.

Dělitelnost

Pokud je ustanovení těchto podmínek určeno jakýmkoli soudem nebo jiným příslušným orgánem za nezákonné a / nebo nevymahatelné, ostatní ustanovení budou i nadále v platnosti. Pokud by jakákoli protiprávní a / nebo nevymahatelná ustanovení byla zákonná nebo vymahatelná, pokud by byla část této zakázky zrušena, bude tato část považována za vypuštěnou a zbývající část ustanovení bude nadále platná.

Celá dohoda

Tyto smluvní podmínky spolu se zásadami ochrany osobních údajů a cookie tvoří úplnou dohodu mezi vámi a společností ICS Marketing BV týkající se vašeho používání této webové stránky a nahrazují všechny předchozí dohody týkající se vašeho používání této webové stránky.

Právo a příslušnost

Tyto podmínky se budou řídit a vykládat v souladu s Nizozemskem a veškeré spory týkající se těchto podmínek budou podléhat výlučné pravomoci soudů Nizozemska.

Registrace a oprávnění

ICS Marketing BV a ICS Accounting & Advisory BV jsou registrovány u Nizozemské obchodní komory nebo Kamer van Koophandel. Online verzi registru najdete na adrese www.kvk.nl. Registrační čísla ICS Marketing BV a ICS Accounting & Advisory BV jsou 70057273 a 71469710

Podrobnosti firemních řešení

Společnost ICS Marketing BV je registrovaná v Nizozemsku pod registračním číslem 70057273.
Adresa společnosti ICS Marketing BV je Světové obchodní centrum, Beursplein 37, 3011 AA Rotterdam.

ICS účetnictví a poradenství BV můžete kontaktovat e-mailem na e-mailu, který najdete na stránce kontaktů.

Naše další smluvní podmínky

Naše právní záležitosti jsou zahrnuty v našem Prohlášení.

Záležitosti o ochraně soukromí jsou zahrnuty v našem Zásady ochrany osobních údajů.

Cookie záležitosti jsou pokryty v naší cookie Policy.

Změny

Vyhrazujeme si právo na základě vlastního uvážení kdykoliv změnit nebo nahradit tyto Podmínky. Je-li revize důležitá, budeme se snažit poskytnout nejméně 30 dny před tím, než vstoupí v platnost nová ustanovení. To, co představuje významnou změnu, bude stanoveno na základě našeho uvážení.

Tím, že budeme pokračovat v přístupu k našim Službám nebo jejich používání po provedení těchto revizí, souhlasíte s tím, že budete vázáni revidovanými podmínkami. Pokud nesouhlasíte s novými podmínkami, přestanete službu používat.

Kontakt

Máte-li jakékoli dotazy ohledně těchto podmínek, kontaktujte nás.

Webové stránky provozované společností ICS Marketing BV jménem ICS Advisory & Finance BV