Obchodní podmínky Intercompany Solutions

Poslední aktualizace: 13. července 2021

Před použitím webové stránky https://intercompanysolutions.com provozované klientskými knihami jménem ICS Advisory & Finance BV si prosím pečlivě přečtěte tyto podmínky služby.

Intercompany Solutions využívá HTTPS nebo SSL k ochraně uživatelských dat odeslaných prostřednictvím webu. Nejsme však odpovědní za jakékoli informace ztracené v případě narušení bezpečnosti.

Podmínky používání webu

 

Úvod

Těmito podmínkami se řídí vaše používání této webové stránky; používáním této webové stránky plně přijímáte tyto podmínky. Pokud nesouhlasíte s těmito podmínkami nebo jakoukoli částí těchto podmínek, nesmíte tyto webové stránky používat.

Abyste mohli používat tento web, musí vám být alespoň 18 let. Používáním této webové stránky zaručujete a prohlašujete, že máte alespoň 18 let.

Tento web používá cookies. Používáním této webové stránky a souhlasem s těmito podmínkami souhlasíte s tím, aby naše ICS Marketing BV používala cookies v souladu s podmínkami ICS Marketing BV zřeknutí seZásady ochrany osobních údajů  a  sušenky politika.

 

Licence k používání webové stránky

Pokud není uvedeno jinak, ICS Marketing BV a / nebo její poskytovatelé licencí vlastní práva duševního vlastnictví na webové stránky a materiály na webové stránce. Na základě níže uvedené licence jsou všechna tato práva duševního vlastnictví vyhrazena.

Můžete si prohlížet, stahovat pouze pro účely ukládání do mezipaměti a vytisknout stránky z vašeho webu pro vaše osobní použití, s výhradou omezení uvedených níže a jinde v těchto podmínkách.

Nesmíte:

 • publikovat materiál z těchto webových stránek;
 • prodávat, pronajímat nebo poskytovat dílčí licence materiálu z internetových stránek;
 • ukázat jakéhokoliv materiálu z internetových stránek na veřejnosti;
 • reprodukovat, duplikovat, kopírovat nebo jinak využívat materiál na této webové stránce pro komerční účely;
 • upravovat nebo jinak upravovat jakýkoliv materiál na internetových stránkách; nebo
 • přerozdělovat materiál z těchto stránek bez odkazu na zdroj

Pokud je obsah konkrétně zpřístupněn k redistribuci, může být redistribuován pouze s úplnými odkazy na Intercompany Solutions

Přípustné využití

Nesmíte používat tyto webové stránky žádným způsobem, který způsobuje nebo může způsobit poškození webových stránek nebo poškození dostupnosti nebo přístupnosti webových stránek; nebo jakýmkoli způsobem nezákonným, nezákonným, podvodným nebo škodlivým, nebo v souvislosti s jakýmkoli nezákonným, nezákonným, podvodným nebo škodlivým účelem nebo činností.

Nesmíte používat tuto webovou stránku kopírovat, ukládat, host, přenášet, posílat, použití, publikování nebo šíření jakéhokoli materiálu, který se skládá z (nebo je spojen s) žádný spyware, počítačový virus, trojského koně, červy, klávesových úhozů, rootkit nebo jiných škodlivý počítačový software.

Nesmíte provádět žádné systematické nebo automatizované činnosti shromažďování údajů (včetně, ale bez omezení na škrábání, dolování dat, těžbu dat a sklizeň dat) na nebo ve vztahu k této webové stránce bez Intercompany Solutions„výslovný písemný souhlas.

Nesmíte používat tyto webové stránky k přenosu nebo odesílání nevyžádané komerční komunikace.

Tuto webovou stránku nesmíte používat pro žádné účely související s marketingem bez Intercompany Solutions„výslovný písemný souhlas.

Omezený přístup

Přístup do určitých oblastí tohoto webu je omezen. ICS Marketing BV si vyhrazuje právo omezit přístup k oblastem tohoto webu nebo dokonce celého tohoto webu na adrese Intercompany Solutions„diskrétnost.

Pokud vám společnost ICS Marketing BV poskytne uživatelské jméno a heslo, které vám umožní přístup k zakázaným oblastem tohoto webu nebo jiného obsahu nebo služeb, musíte zajistit, aby uživatelské jméno a heslo zůstalo důvěrné.

ICS Marketing BV může deaktivovat vaše uživatelské jméno a heslo Intercompany Solutions„výhradní uvážení bez upozornění nebo vysvětlení.

Obsah uživatele

V těchto podmínkách, "váš uživatelský obsah" se rozumí materiál (včetně a bez omezení textu, obrázků, audio materiálu, obrazového materiálu a audiovizuální materiál), který předloží tomto webu, za jakýmkoli účelem.

Poskytujete společnosti ICS Marketing BV celosvětovou, neodvolatelnou, nevýhradní, bezplatnou licenci k používání, reprodukci, přizpůsobení, publikování, překladu a distribuci vašeho uživatelského obsahu v jakýchkoli stávajících nebo budoucích médiích. Rovněž udělujete společnosti ICS Marketing BV právo sublicencovat tato práva a právo podat žalobu pro porušení těchto práv.

Váš uživatelský obsah nesmí být nezákonný ani nezákonný, nesmí porušovat zákonná práva žádné třetí strany a nesmí být schopen vést k právní žalobě proti vám nebo společnosti ICS Marketing BV nebo třetí straně (v každém případě podle platných zákonů) .

Nesmíte odeslat žádný uživatelský obsah na webovou stránku, která je nebo byla někdy předmětem jakéhokoli ohroženého nebo skutečného soudního řízení nebo jiných podobných stížností.

ICS Marketing BV si vyhrazuje právo upravit nebo odstranit jakýkoli materiál odeslaný na tento web nebo uložený na Intercompany Solutions„servery nebo hostované nebo publikované na tomto webu.

Bez ohledu na to Intercompany Solutions„Práva vyplývající z těchto podmínek ve vztahu k uživatelskému obsahu, ICS Marketing BV se nezavazuje monitorovat předkládání takového obsahu na tomto webu ani jeho zveřejňování na tomto webu.

Žádné záruky

Tato webová stránka je poskytována „tak, jak je“, bez jakýchkoli vyjádření nebo záruk, výslovných nebo předpokládaných. ICS Marketing BV neposkytuje žádná prohlášení ani záruky týkající se této webové stránky nebo informací a materiálů poskytovaných na této webové stránce.

Aniž je dotčena obecnost předchozího odstavce, společnost ICS Marketing BV nezaručuje, že:

 • Tato webová stránka bude stále k dispozici, nebo jsou k dispozici na všech; nebo
 • Informace na těchto stránkách jsou úplné, pravdivé, přesné a nezavádějící.

Nic na této webové stránce nepředstavuje ani nemá představovat radu jakéhokoliv druhu.

Omezení odpovědnosti

Společnost ICS Marketing BV nenese odpovědnost vůči vám (ať už je to podle práva kontaktu, zákonu o občanskoprávních delikatech nebo jinak) ve vztahu k obsahu, užívání nebo jinak v souvislosti s touto stránkou:

 • do té míry, že webová stránka je k dispozici zdarma-na-poplatek, za jakékoliv přímé ztráty;
 • pro jakékoliv nepřímé, zvláštní nebo následné ztráty; nebo
 • za případné obchodní ztráty, ztráty příjmů, výnosů, zisku nebo předpokládaných úspor, ztrátu smluv nebo obchodních vztahů, ztráta dobrého jména nebo goodwill nebo ztráty nebo poškození informací nebo dat.

Tato omezení odpovědnosti platí i v případě, že společnost ICS Marketing BV byla výslovně informována o možné ztrátě.

b) Výjimky

Nic v tomto prohlášení o vyloučení odpovědnosti z tohoto webu nevylučuje ani neomezuje jakoukoli záruku vyplývající ze zákona, kterou by bylo nezákonné vyloučit nebo omezit, a nic v tomto prohlášení o vyloučení odpovědnosti vyloučit ani omezit Intercompany Solutions odpovědnost za:

 • smrt nebo zranění způsobené Intercompany Solutions nedbalost;
 • podvodu nebo podvodného omylu ze strany společnosti ICS Marketing BV; nebo
 • které by bylo nezákonné nebo nezákonné pro společnost ICS Marketing BV, aby vyloučila nebo omezila nebo omezila nebo omezila svou odpovědnost.

Přiměřenost

Používáním této stránky souhlasíte s tím, že tato vyloučení a omezení odpovědnosti stanovené v této webové stránky upozornění jsou přiměřené.

Pokud si nemyslíte, že jsou přiměřené, nesmíte používat tyto webové stránky.

Ostatní strany

Souhlasíte s tím, že jako subjekt s ručením omezeným má ICS Marketing BV zájem na omezení osobní odpovědnosti svých vedoucích a zaměstnanců. Souhlasíte s tím, že osobně nevznesete žádný nárok Intercompany Solutions'důstojníci nebo zaměstnanci v souvislosti se ztrátami, které utrpíte v souvislosti s webovou stránkou.

Aniž je dotčen předchozí odstavec, souhlasíte s tím, že omezení záruk a odpovědnosti stanovená v tomto prohlášení o vyloučení odpovědnosti za web chrání Intercompany Solutions'důstojníci, zaměstnanci, agenti, dceřiné společnosti, nástupci, přidělení a subdodavatelé, jakož i ICS Marketing BV.

Nevynutitelná ustanovení

Je-li některé ustanovení této webové stránky upozornění je, nebo je zjištěno, že, nevymahatelná na základě platných právních předpisů, bude tato nemá vliv na vymahatelnost ostatních ustanovení této webové stránky upozornění.

odškodnění

Tímto odškodňujete společnost ICS Marketing BV a zavazujete se, že budete společnost ICS Marketing BV odškodňovat za jakékoli ztráty, škody, náklady, závazky a výdaje (mimo jiné včetně právních nákladů a veškerých částek zaplacených společností ICS Marketing BV třetí straně při vyřizování reklamace nebo sporu na radu Intercompany Solutions„právní poradci“, které ICS Marketing BV utrpěly nebo utrpěly v důsledku jakéhokoli porušení jakéhokoli ustanovení těchto podmínek nebo vycházejícího z jakéhokoli tvrzení, že jste porušili jakékoli ustanovení těchto podmínek.

Porušení těchto podmínek

Aniž je dotčen Intercompany Solutions„jiná práva podle těchto smluvních podmínek, pokud jakýmkoli způsobem porušíte tyto smluvní podmínky, může ICS Marketing BV podniknout taková opatření, která ICS Marketing BV považuje za vhodná k řešení tohoto porušení, včetně pozastavení vašeho přístupu na web, který vám zakazuje přístup na web, blokování počítačů pomocí vaší IP adresy v přístupu na web, kontaktování vašeho poskytovatele internetových služeb s žádostí o zablokování vašeho přístupu na web a / nebo zahájení soudního řízení proti vám.

Změna

ICS Marketing BV může tyto podmínky z času na čas revidovat. Revidované podmínky se budou vztahovat na používání této webové stránky ode dne zveřejnění revidovaných podmínek na této webové stránce. Pravidelně prosím kontrolujte tuto stránku, abyste se ujistili, že znáte aktuální verzi.

Přiřazení

ICS Marketing BV může převádět, uzavírat subdodavatelské smlouvy nebo jinak jednat Intercompany Solutions'práva a / nebo povinnosti podle těchto podmínek, aniž by vás informovali nebo získali váš souhlas.

Nejste oprávněni převádět, sub-smlouvy nebo jinak vypořádat se svými právy a / nebo povinnosti vyplývající z těchto obchodních podmínek.

Dělitelnost

Pokud některý soud nebo jiný příslušný orgán stanoví, že ustanovení těchto podmínek je nezákonné a / nebo nevymahatelné, ostatní ustanovení zůstanou v platnosti. Pokud by jakékoli nezákonné a / nebo nevymahatelné ustanovení bylo zákonné nebo vymahatelné, pokud by byla vymazána jeho část, bude tato část považována za odstraněnou a zbytek ustanovení bude nadále platit.

Celá dohoda

Tyto smluvní podmínky spolu se zásadami ochrany osobních údajů a cookie tvoří úplnou dohodu mezi vámi a společností ICS Marketing BV týkající se vašeho používání této webové stránky a nahrazují všechny předchozí dohody týkající se vašeho používání této webové stránky.

Právo a příslušnost

Tyto podmínky se budou řídit a vykládat v souladu s Nizozemskem a veškeré spory týkající se těchto podmínek budou podléhat výlučné pravomoci soudů Nizozemska.

Registrace a oprávnění

ICS Marketing BV a ICS Advisory & Finance BV jsou registrovány u Nizozemské obchodní komory nebo u Kamera van Koophandela. Online verzi rejstříku naleznete na adrese www.kvk.nl. Registrační čísla ICS Marketing BV a ICS Advisory & Finance BV jsou 70057273 a 71469710

Intercompany Solutions„podrobnosti

Společnost ICS Marketing BV je registrovaná v Nizozemsku pod registračním číslem 70057273.
Adresa společnosti ICS Marketing BV je World Trade Center, Beursplein 37, 3011 AA Rotterdam.

ICS Advisory & Finance BV můžete kontaktovat e-mailem na e-mailu na kontaktní stránce.

Naše další smluvní podmínky

Naše právní záležitosti jsou zahrnuty v našem Prohlášení.

Záležitosti o ochraně soukromí jsou zahrnuty v našem Zásady ochrany osobních údajů. 

Cookie záležitosti jsou pokryty v naší cookie Policy.

Změny

Vyhrazujeme si právo na základě vlastního uvážení kdykoliv změnit nebo nahradit tyto Podmínky. Je-li revize důležitá, budeme se snažit poskytnout nejméně 30 dny před tím, než vstoupí v platnost nová ustanovení. To, co představuje významnou změnu, bude stanoveno na základě našeho uvážení.

Tím, že budeme pokračovat v přístupu k našim Službám nebo jejich používání po provedení těchto revizí, souhlasíte s tím, že budete vázáni revidovanými podmínkami. Pokud nesouhlasíte s novými podmínkami, přestanete službu používat.

Kontaktujte nás

Máte-li jakékoli dotazy ohledně těchto podmínek, kontaktujte nás.

Web provozovaný ICS Marketing BV jménem ICS Advisory & Finance BV