Mít dotaz? Zavolejte odborníka

Mít dotaz? Zavolejte odborníka

Založení společnosti s ručením omezeným v Nizozemsku

Pokud si přejete založit společnost v Nizozemsku, můžete se rozhodnout pro „společnost s ručením omezeným“, známou také jako BV. Tento právní subjekt je srovnatelný s belgickým BVBA. Pro založení BV můžete mít řadu motivů.

Proč bych měl používat holandskou BV?

Ačkoli můžete s belgickou společností BVBA také obchodovat přes hranice, může holandská společnost BV, která má obchodní adresu v Nizozemsku, dát vašim místním zákazníkům, obchodním partnerům a zaměstnancům jen trochu větší důvěru ve vaši organizaci. A jakmile budete působit v Nizozemsku, brzy se budete muset vypořádat s holandskými předpisy.

Výhodou BV je, že je právnickou osobou, takže se může účastnit právních transakcí pod svým vlastním jménem a může tak uzavřít samotnou kupní smlouvu.

Na BV je kontinuita zaručena, protože smrt nebo bankrot ředitele nebo akcionáře nemá žádné důsledky pro přežití společnosti. Akcie v BV lze také relativně snadno převádět.

A naopak: ředitel a akcionář v zásadě nenesou odpovědnost za svá soukromá aktiva za dluhy BV nebo například v případě bankrotu společnosti. BV má vlastní kapitál, ze kterého se mohou věřitelé vzpamatovat. Upozorňujeme však, že podle nizozemských zákonů může být ředitel v určitých případech odpovědný za dluhy společnosti.

Jak si založím holandskou BV?

BV je možné pouze u notáře, od kterého se nelze odchýlit. Notář vyhotoví zakladatelskou listinu, jejíž stanovy jsou součástí BV. Stanovy jsou základními pravidly a v každém případě obsahují informace o jménu, účelu, sídle a akciích (včetně toho, kdo akcie obdrží a cena akcií).

V nizozemském právu mnohá ustanovení uvádějí, že ve stanovách se lze odchýlit od hlavního pravidla. BV můžete použít, jak si přejete, v mezích zákona.

Od okamžiku, kdy notářská veřejnost projde listinou o založení společnosti, musí být BV zapsána v obchodním rejstříku obchodní komory. Obecně se o tuto registraci stará notář.

Smlouva o akcionáři

Pokud máte více akcionářů, můžete sepsat akcionářskou dohodu, nejlépe před založením BV. Zde můžete uzavřít dohody, které nejsou obsaženy v zakládací listině (stanovy) nebo které vyžadují další rozpracování, například to, že si akcionáři nemusí navzájem konkurovat, pokud jde o výkon hlasovacích práv, pokud mohou být akcie převedena na třetí stranu (nebo musí být nabídnuta ostatním akcionářům) a rozhodnutí představenstva, která musí být nejprve předložena akcionářům ke schválení.

Pokud chcete, můžete akcionářskou dohodu učinit co nejrozsáhlejší, ale musí to být v souladu se zakládací listinou.

Dohoda o řízení

Často se doporučuje, aby práva a povinnosti ředitele vůči společnosti byly stanoveny v dohodě o řízení. To může zahrnovat opatření týkající se mimo jiné řízení a úhrady výdajů ředitele, rozhodnutí, která ředitel musí nejprve předložit akcionářům ke schválení, dohodám o nedůvěrnosti a nekonkurenci, základních povinnostech ředitele a způsob, jakým musí ředitel vykonávat práci.

Je-li ředitelem fyzická osoba, může být podle nizozemského pracovního práva kvalifikována jako zaměstnanec. Pokud tomu tak je, má to pracovní právo a daňové důsledky. Smlouva o řízení často stanoví, že ředitel není považován za zaměstnance, ale za dodavatele. Ale ať už existuje čistá smlouva nebo pracovní smlouva, to je určeno nizozemským právem; název smlouvy je neprůkazný. Více informací o nizozemském pracovním právu naleznete zde.

Je vyžadován minimální kapitál?

Při založení BV nemusíte platit povinný minimální kapitál. Můžete založit BV s kapitálem jednoho eurocentu.

Líbí se vám tento článek?

Podělte se o to, co
Sdílet na Whatsapp
Podělte se o telegram
Podělte se o telegram
Sdílet na skype
Sdílet přes Skype
Sdílet na e-mailu
Sdílejte e-mailem

Potřebujete více informací o společnosti Dutch BV?